ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង០៨ និងម៉ោង១០ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា