ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង០៨ និងម៉ោង១០ ព្រឹកថ្ងៃទី ០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖