វិចារណកថា៖ អត្ថប្រយោជន៍ និងផលអវិជ្ជមាននៃបច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ អត្ថប្រយោជន៍ និងផលអវិជ្ជមាននៃបច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៧ និង ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz