បទភ្លេងបូរាណខ្មែរក្រោមចំណងជើងថា៖ បេះផ្កា (បទនេះប្រើក្នុងពិធីកាត់ផ្កាស្លា)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

បទភ្លេងបូរាណខ្មែរ ប្រគុំពីឧប្បករណ៍ភ្លេងខ្មែរប្រភេទកេះម្យ៉ាងគឺ តាខេ ឬ ក្រពើ

បទភ្លេងបូរាណខ្មែរក្រោមចំណងជើងថា៖ បេះផ្កា (បទនេះប្រើក្នុងពិធីកាត់ផ្កាស្លា)

ប្រគុំតាខេដោយ៖ លោក ឌៀប សិដ្ឋសុធា

ថតដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ថតដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា