អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងរដូវក្តៅ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ សុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅក្នុងរដូវក្តៅ

និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជា សុភឺន និង អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០ រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា