អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ការប្រកាន់សីលធម៌ជារឿងសំខាន់របស់មនុស្ស

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ការប្រកាន់សីលធម៌ជារឿងសំខាន់របស់មនុស្ស

និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់ សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក សៀប សៀម និង អ្នកស្រី​ ពេជ្រ ថារី

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០ រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា