អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អត្ថន័យនៃទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អត្ថន័យនៃទង់ព្រះពុទ្ធសាសនា

និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់ សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក ឌៀប សិដ្ឋសុធា និង អ្នកស្រី​ សុន ចាន់ថន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០ រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា