បទចម្រៀង៖ កូនអើយចូរចាំ (លោក ជិន វឌ្ឍនា)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

បទចម្រៀង៖ កូនអើយចូរចាំ (លោក ជិន វឌ្ឍនា)

និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក ញូង សារិន

សម្រួលតន្ត្រី៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖​លោក ស៊ុំ សារឿន

សម្រួលទំនុកច្រៀង៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង

សំនៀងដើម៖ លោក ពិន យ៉ាធាម

ច្រៀងដោយ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា

រូបភាព និងវីដេអូ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យជាតិកម្ពុជា