បទចម្រៀង៖ សម្រស់វាលស្រែ (អ្នកនាង ជា ស្រីលីស)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

បទចម្រៀង៖ សម្រស់វាលស្រែ (អ្នកនាង ជា ស្រីលីស)

និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក ម៉ា សាម៉ុន

សម្រួលតន្ត្រី៖ លោក រិន ធីរ៉ា

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖​ឯកឧត្តម ហ៊ុន ហេង

សំនៀងដើម៖ លោកស្រី ឌៀប សំអាង

ច្រៀងដោយ៖ អ្នកនាង ជា ស្រីលីស

រូបភាព និងវីដេអូ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យជាតិកម្ពុជា