ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង ០៨ និងម៉ោង១០ព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា