ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ ថ្ងៃទី១៩ និងម៉ោង៦ព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា