ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១៦ និងម៉ោង១៨ ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា