បទយកការណ៍ស្តីពី «ការពង្រឹងគុណភាពសេវាសុខាភិបាលតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា៖