នាទីនារីរតនៈ៖ បទសន្ទនាខ្លីស្តីពី ការរើសអើង និង ការលើកកម្ពស់សិទ្ធស្ត្រី និង នាទីអប់រំសុខភាពស្រ្តី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីនារីរតនៈ៖ បទសន្ទនាខ្លីស្តីពី ការរើសអើង និង ការលើកកម្ពស់សិទ្ធស្ត្រី និង នាទីអប់រំសុខភាពស្រ្តី

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក  តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105,70 MHz