ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១៦ និងម៉ោង១៨ថ្ងៃ​ទី១១ខែខែមីនាឆ្នាំ២០១

៩ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា