បទយកការណ៍ «ស្ដីពីការលើកកម្ពស់ និងតម្លៃដល់ស្ត្រី»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ លោកស្រី សន សាវីន