វិចារណកថា៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រី និងតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ លើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រី និងតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ​ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ម៉ោង ០៧ម៉០២នាទី ថ្ងៃទី ០៧ និងថ្ងៃទី ០៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៩ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz