បទភ្លេងក្រោមចំណងជើងថា៖ ផ្កាក្រង (បទនេះប្រគុំក្នុងវង់ភ្លេងអារក្ស)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

បទភ្លេងបូរាណខ្មែរ ប្រគុំពីឧប្បករណ៍ភ្លេងខ្មែរប្រភេទផ្លុំម្យ៉ាងគឺ ប៉ីអ

បទភ្លេងក្រោមចំណងជើងថា៖ ផ្កាក្រង (បទនេះប្រគុំក្នុងវង់ភ្លេងអារក្ស)

ប្រគុំប៉ីអដោយ៖ លោក ហួត ហួន

ថតដោយ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា