បទយកការណ៍ស្តីពី «អត្ថប្រយោជន៍ការប្រើប្រាស់សេវាគាំពារសុខភាពបេទ្បាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម(បសស)របស់មន្រ្តីរាជការ»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង. មុន្នីរ៉ា