ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ ទស្សនៈកម្មផល

នាថ្ងៃឧបោសថសីលនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនា ក្រោមប្រធានបទ៖ ទស្សនៈកម្មផល

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ ព្រះគ្រូធម្មបរិសុទ្ធិវង្ស​ ប៉ិល ពន ព្រះអង្គសង្ឃគណធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាំចក្រកម្ពុជា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា