សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមជុំវិញដំណើទស្សនកិច្ចរបស់ ប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅកម្ពុជា

ដោយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា