អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អ្នកចេះបង្រៀនអ្នកមិនចេះ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ អ្នកចេះបង្រៀនអ្នកមិនចេះ

និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់ សេង

ច្រៀងដោយ៖ លោក សៀប សៀម និង អ្នកស្រី​ សុន ចាន់ថន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា