ព្រះធម៌ទេសនាទេសនាគ្រែ២ ចោទឆ្លើយ ក្រោមប្រធានបទ៖ អំពិពិធីបុណ្យមាឃបូជា

នាថ្ងៃឧបោសថសីល និង ជាថ្ងៃមាឃបូជានេះ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ព្រះធម៌ទេសនាទេសនាគ្រែ២ ចោទឆ្លើយ ក្រោមប្រធានបទ៖ អំពិពិធីបុណ្យមាឃបូជា

សម្តែងព្រះធម៌ដោយ៖ ព្រះតេជគុណម្ចាស់ យឿន សុខឿន និងព្រះអង្គម្ចាស់ ភោគ គឹង

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz