វិចារណកថា៖ មិនត្រូវយកឯករាជ្យភាពនិងអធិប្បតេយ្យភាពកម្ពុជា ទៅដោះដូរជាថ្នូនឹងអ្វីមួយនោះឡើយ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ មិនត្រូវយកឯករាជ្យភាពនិងអធិប្បតេយ្យភាពកម្ពុជា ទៅដោះដូរជាថ្នូនឹងអ្វីមួយនោះឡើយ

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ វណ្ណារិទ្ធ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ម៉ោង ២១ម៉០០នាទី ថ្ងៃទី ១៣ និង ម៉ោង ០៧ម៉០២នាទី ថ្ងៃទី ១៤ កុម្ភៈ ២០១៩ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz