រឿងអប់រំខ្លី៖ ក្តីស្រលាញ់ពិតប្រាកដ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

រឿងអប់រំខ្លី៖ ក្តីស្រលាញ់ពិតប្រាកដ

និពន្ធរឿងដោយ៖ លោក ឡេង រតនា

សម្តែងដោយ៖ សហការីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

បច្ចេកទេសកាត់ត និងបញ្ចូលសូរស័ព្ទ៖ លោក ឡេង រតនា

ផលិតដោយ៖ សហការីវិទ្យុជាតិកម្ពុជា