បទយកការណ៍ស្ដីពី «ការយល់ឃើញរបស់យុជនក្នុងទិវាបុណ្យសេចក្ដីស្រលាញ់១៤កុម្ភៈ»

អគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ លោក ស្រី សន សាវីន៖