បទយកការណ៍ស្តីពី«ទស្សនាកំសាន្តសហគមន៍ត្រពាំងសង្កែ និងដាំកូនឈើកោងកាងរួមចំណែកការងារមនុស្សធម៌ និងសង្គម»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង. មុន្នីរ៉ា