ក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសថា សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ត្រូវបានព្រាងរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយ និងខិតខំពន្លឿនការពិនិត្យជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នផ្សេងទៀត ឱ្យបានឆាប់រហ័ស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —