ចាប៉ីដងវែង៖ គូព្រេងមិនព្រាត់ អាយុមិនអស់មិនស្លាប់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ចាប៉ីដងវែង៖ គូព្រេងមិនព្រាត់ អាយុមិនអស់មិនស្លាប់

ច្រៀងដោយ៖ លោក គុយ ហ៊ីន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណ ម៉ោង​២០ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz