ក្រសួងធនធានទឹកប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ បណ្ដារាជធានី ខេត្ដ នឹងមានកំណើនសីតុណ្ហភាពពី១ ទៅ២អង្សាសេ បន្ថែមទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —