បទយកការណ៍ស្ដីពី«ជំនឿដើមផ្កាអង្គាសីល ក្នុងពីធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ លោកស្រី សន សាវីន