បទយកការណ៍ស្តីពី «ពាក់មួកសុវត្ថិភាពប្រកបដោយគុណភាព នឹងទទួលបានសុវត្ថិភាពខ្ពស់»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ លោកស្រី សំអាង គុទារិយា