អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ចង់វែងឲ្យកាត់ ចង់ខ្លីឲ្យត

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ ចង់វែងឲ្យកាត់ ចង់ខ្លីឲ្យត

និពន្ធដោយ៖ លោកស្រី អ៊ុក សុផា

ច្រៀងដោយ៖ លោក ចាន់ សុធី និង អ្នកស្រី ណយ ស៊ីថា

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា