គ.ជ.ប នឹងរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ដ អាណត្ដិទី៣ នាថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ —