ព័ត៌មានជាសំឡេង របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាផ្សាយ ម៉ោង ៨ និងម៉ោង១០ ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ មករា ឆ្នាំ២០១៩

 

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា