ក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រកាសអោយសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងផ្តល់តួនាទីភារកិច្ចទៅអោយអាជ្ញាសាលាតាមច្បាប់កំណត់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោកចេម ហួតភ្នំពេញ៖ ក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រកាសអោយសាលាដំបូង និងអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ផ្តល់តួនាទីភារកិច្ចទាំងឡាយណាជាសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាសាលាទៅអោយអាជ្ញាសាលាអនុវត្តន៍ដើម្បីប្រសិទ្ធិភាពការងារ៕