បទយកការណ៍ស្តីពី«អាជ្ញាធររដ្ឋាករស្វយ័តរថយន្តក្រុងសេវាសាធារណៈទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងឲ្យបានច្រើនជាងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួន»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ផលិតដោយ៖ កង. មុន្នីរ៉ា