គ.ជ.ប បានទទួលអនុសាសន៍ពីស្ថាប័នចំនួន ៨ ពាក់ព័ន្ធ សេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា និងនីតិវិធី សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៣

វិទ្យុជាតិកម្ពុ៖ ដោយលោកចេម ហួត