ព័ត៌មានជាសំឡេង របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាផ្សាយ ម៉ោង ៨ និង៉ោង១០ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ មករា ឆ្នាំ២០១៩

 

 ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា