ព័ត៌មានជាសំឡេង របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ដែលបានផ្សាយម៉ោង១២ និងម៉ោង១៤ថ្ងៃ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា