អត្ថបទ៖ គន្លឹះដែលអង្ករកម្ពុជានៅតែអាចនាំចេញទៅអ៊ឺរ៉ុបដោយមិនគិតពន្ធ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

អត្ថបទ៖ គន្លឹះដែលអង្ករកម្ពុជានៅតែអាចនាំចេញទៅអ៊ឺរ៉ុបដោយមិនគិតពន្ធ

អានដោយ៖ លោក ឡាច ឡង់ឌី

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៤ ​មករា ២០១៩ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz