ព័ត៌មានជាសំឡេង របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាផ្សាយម៉ោង៨និងម៉ោង១០ព្រឹក ថ្ងៃ២៥ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា