ព័ត៌មានជាសំឡេង របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាផ្សាយម៉ោង១៦និងម៉ោង១៨ ថ្ងៃ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា