ព័ត៌មានជាសំឡេង របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាផ្សាយម៉ោង២០យប់ថ្ងៃទី២៤ និងម៉ោង៦ព្រឹក ថ្ងៃ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា