នាទីនារីរតនៈ៖ ទស្សនៈឯកឧត្តម ថេ ឈុនហាក់ អគ្គនាយកសមភាព យេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីនារីរតនៈ៖ ទស្សនៈឯកឧត្តម ថេ ឈុនហាក់ អគ្គនាយកសមភាព យេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៥ មករា ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105,70 MHz