អត្ថបទ៖ ចំណុចពិសេស៥យ៉ាងជាឱកាសដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ និង ធុរជនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ ចំណុចពិសេស៥យ៉ាងជាឱកាសដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ និង ធុរជនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី២៣ មករា ឆ្នាំ២០១៩