កម្មវិធី «ជីវិតយើងសង្គមយើង»ក្រោមប្រធានបទ« ការប្រតិបត្តិន៍របស់យុវជនសម័យថ្មី»សូមអញ្ជើញ តាមដានស្តាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖


ថ្ងៃ០៣រោចខែបុស្សឆ្នាំចសំរឹទ្ឋិស័កព.ស២៥៦២គ.ស២០១៩ត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី២៣ខែមករា នេះកម្មវិធី(ជីវិតយើងសង្គមយើង) សូមលើកយកប្រធានបទស្តីពី«ការប្រតិបត្តិន៍របស់យុវជនសម័យថ្មី»ផ្សយចេញពីវិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHzនិងFM105.70 MHz

គោលបំណងនៃកិច្ចពិភាក្សានោះ គឺ១-ស្ថានភាពនៃការផ្គត់
ផ្គង់ថាមពលអគ្គីសនី ២-ប្រសិទ្ឋិភាព ផលប្រយោជន៍ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍បន្ត
លោកជំទាវ ចាន់ ធី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន