បទយកការណ៍ស្ដីពី« សូត្រខ្មែរមានគុណភាពល្អ ប៉ុន្តែនៅខ្វះការគាំទ្រ និងការប្រកួតប្រជែង»

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ផលិតដោយ៖ លោក ស្រី សន សាវីន