អត្ថបទ៖ កិត្តិយសដ៏ឧត្តុងឧត្តមរបស់ “កម្ពុជា” ដែលដើរតួនាទីដឹកនាំស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី “ACC”

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

អត្ថបទ៖ កិត្តិយសដ៏ឧត្តុងឧត្តមរបស់ “កម្ពុជា” ដែលដើរតួនាទីដឹកនាំស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី “ACC”

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ ឯកឧត្តម ប៊ូ វណ្ណវិទ្ធ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz ថ្ងៃទី២២ មករា ឆ្នាំ២០១៩