ចាប៉ីរឿង៖ សុបិនកុមារ (ភាគទី១)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

ចាប៉ីរឿង៖ សុបិនកុមារ (ភាគទី១)

ច្រៀងដោយ៖ លោក សាន់ សឺន

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ ក្នុងនាទីសិល្បៈបូរាណរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០

រក្សាសិទ្ធដោយ៖ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា